แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498