ผลการพิจารณาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว