หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2)