กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์