ประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเส […]

กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต

กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกร […]