แนวทางของการปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเครือข่าย