ใบอนุญาตให้ใช้คลื่น ประกอบกิจการ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ระบบแอนะล็อกล่าสุด