ประกาศนโยบายประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของ ส.ส.ท.