แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

   

  ส่วนที่ 2 แจ้งความประสงค์ขอข้อมูล

  ข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ ส.ส.ท. ตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ส.ท. แล้ว แต่ไม่พบข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ ส.ส.ท. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  ขอตรวจดูขอคัดสำเนาขอเอกสารขอคัดสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องอื่น ๆ

  ในเรื่องต่อไปนี้

  1.

  2.

  3.

   

   

  หมายเหตุ

  1.ข้อมูลใดที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยแก่ประชาชนโดยทั่วไป และผู้ขอข้อมูลได้ค้นหาจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ส.ท. แล้ว แต่ไม่พบข้อมูลที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ ให้ผู้ขอข้อมูลกรอบแบบฟอร์มที่ ส.ส.ท. กำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์จะขอรับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ ส.ส.ท.

  2. หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลของ ส.ส.ท. ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าว ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ”