รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 33/2564 (16 ธ.ค. 64)