รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 30/2564 (28 พ.ย. 64)