รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 28/2564 (28 ต.ค. 64)