รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 27/2564 (14 ต.ค. 64)