รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 25/2564 (30 ก.ย. 64)