รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 24/2564 (16 ก.ย. 64)