รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 21/2564 (19 ส.ค. 64)