รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 19/2564 (22 ก.ค. 64)