รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 18/2564 (15 ก.ค. 64)