รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 15/2564 (24 มิ.ย. 64)