รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 14/2564 (17 มิ.ย. 64)