รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 12/2564 (20 พ.ค. 64)