รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 11/2564 (12 พ.ค. 64)