รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 25/2563 (17 ธ.ค. 63)