รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 23/2563 (18 พ.ย. 63)