รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 21/2563 (15 ต.ค. 63)