รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 19/2563 (24 ก.ย. 63)