รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 17/2563 (20 ส.ค. 63)