รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 15/2563 (23 ก.ค. 63)