รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 13/2563 (18 มิ.ย. 63)