รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 12/2563 (4 มิ.ย. 63)