รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 11/2563 (21 พ.ค. 63)