รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 9/2563 (28 เม.ย. 63)