รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 8/2563 (16 เม.ย. 63)