รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 6/2563 (19 มี.ค. 63)