รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 25/2562 (20 ธ.ค. 62)