รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 24/2562 (13 ธ.ค. 62)