รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 22/2562 (21 พ.ย. 62)