รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 20/2562 (17 ต.ค. 62)