รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 18/2562 (19 ก.ย. 62)