รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 16/2562 (15 ส.ค. 62)