รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 14/2562 (18 ก.ค. 62)