รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 12/2562 (20 มิ.ย. 62)