รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 11/2562 (6 มิ.ย. 62)