รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 10/2562 (23 พ.ค. 62)