รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 8/2562 (18 เม.ย. 62)