รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 6/2562 (21 มี.ค. 62)