รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 29/2561 (20 ธ.ค. 61)