รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 27/2561 (29 พ.ย. 61)