รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 26/2561 (19 พ.ย. 61)