รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 24/2561 (18 ต.ค. 61)